Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest  Agencja Alfa z siedzibą w Elblągu przy ul. Nitschmana 24-28 Ł (zwanym dalej Administratorem), który zastrzega sobie iż każdy użytkownik może korzystać z serwisu internetowego tanionadmorze.pl, wanego dalej Serwisem pod warunkiem akceptacji i przestrzegania założeń niniejszego regulaminu.
 2. Abonent Serwisu oznacza podmiot(Abonenta), na rzecz którego ma być przeprowadzona procedura rejestracji danych w bazie Serwisu. Abonentem może zostać każdy podmiot działający na terenie Polski.
 3. Rejestracja danych w bazie zostanie przeprowadzona w oparciu o wypełniony przez Abonenta formularz w formie elektronicznej znajdujący się w Serwisie, oraz po otrzymaniu dokonanej przez wnioskodawcę opłaty wg cennika.
 4. Wypełnienie przez Abonenta formularza i jego przesłanie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie i cennika.


§ 2 Prawa i obowiązki

 1. Abonent jest zobowiązany:
  a) do podania w formularzu prawdziwych danych
  b)wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i firmy przez Administratora w związku z procesem rejestracja danych w bazie serwisu.
  c)w razie zmiany danych Abonenta dokonać ich aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zmiany
  d)do terminowego wnoszenia opłat za przedłużanie okresu użytkowania zarejestrowanych danych obiektu.
   
 2. Administrator zobowiązany jest:
  a)do przeprowadzenia procesu rejestracji danych Abonenta na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez Abonenta formularzu
  b)do odmowy rejestracji danych lub przerwania procedury w przypadku, gdy:
 • abonent podał nieprawidłowe dane,
 • gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podane w formularzu dane mogą służyć prowadzeniu nielegalnej działalności,
 • podane dane nie spełnia wymogów opisanych w § 4 (Administrator ocenia samodzielnie, czy podane dane spełnia wymogi podane w tym paragrafie.),
 • Abonent nie dokonał terminowo wymaganej opłaty za świadczone usługi,
 • podane dane są już zarejestrowane,
 • Abonent nie wypełnił prawidłowo formularza,
 • wystąpią inne ważne powody,

§ 3 Odpowiedzialność

 1. Abonent korzystający z serwisu ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem polskim, zagranicznym i międzynarodowym podane treści i materiały umieszczone w edytowanym formularzu. Oznacza to zwolnienie Administratora z odpowiedzialności za szkody, mogące powstać w związku z korzystaniem z serwisu przez Abonenta lub osoby przy pomocy których wykorzystuje on swoje prawa i obowiązki. Administrator w przypadku naruszenia powyższego obowiązku może dochodzić odszkodowania.

 2. Za straty poniesione w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu przez Abonenta odpowiedzialność ponosi sam Abonent

§ 4 Dane
 

Rejestrowane dane z formularza muszą spełniać następujące warunki:

 1. Kategoria obiektu musi odpowiadać stanowi faktycznemu
 2. Dane muszą być kompletne
 3. Podany link www do strony internetowej obiektu nie może być subdomeną ani domeną konkurencyjnych portali dla Serwisu. W serwisie mogą być umieszczane tylko i wyłącznie linki do stron prywatnych lub firmowych.
 4. nie dopuszcza się podawania danych o charakterze wulgarnym lub służącym obrażaniu, zniesławianiu lub pomawianiu osób, instytucji lub firm.

 

§ 5 Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji danych w bazie i dokonaniu opłaty w terminie w wysokości odpowiadającej wybranej opcji.

 2. Umowa jest zawarta na czas określony i wygasa w dniu upływu terminu ważności wpisanych danych. Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres po dokonaniu wpłaty na kolejny okres rozrachunkowy Abonenta.

 3. Podane dane z formularza zostaną zarejestrowane w terminie pięciu dni roboczych(nie licząc sobót, niedziel i świat) od daty wypełnienia i przesłania przez Abonenta formularza

 4. Administrator może się zwrócić do Abonenta o podanie dodatkowych danych . Nie doręczenie wskazanych danych w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.

 5. Za czynności związane z rejestracją, zmianą danych i utrzymywaniem Abonent wnosi opłaty w kwocie zgodnej z aktualnym cennikiem.

 6. Opłaty o których mowa w niniejszym regulaminie płatne są na: Nr konta bankowego BS BRODNICA 92 9484 1206 2850 0852 7866 0001 w wyznaczonym terminie. Abonament nie podlega zwrotowi w części lub całości.


§ 6 Obowiązywanie umowy

 1. Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy licząc od daty rejestracji danych w bazie serwisu. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres Administratora (biuro@tanionadmorze.pl).
 2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie związane ze złamaniem zasad niniejszego Regulaminu może zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu dostarczanego listem poleconym.
 3. Podstawę do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia stanowi brak wniesienia opłaty rocznej w terminie określonym na fakturze po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty. Ponowna rejestracja lub przedłużenie danych będzie możliwe po uiszczeniu przez Abonenta opłaty zaległej wraz z odsetkami.
 4. Umowa może być ponadto rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa do roszczeń finansowych ze strony Abonenta jeśli:
 • Abonent złamał postanowienia umowy, co jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem regulaminu,
 • wykorzystanie wprowadzonych danych szkodzi wizerunkowi i interesom Administratora,
 • w formularzu zostały umieszczone materiały zabronione prawem oraz ścigane na drodze postępowania karnego i niezgodne z etykietą(np. pornograficzne),
 • z innych ważnych powodów wykazanych w oświadczeniu Administratora o rozwiązaniu umowy.


§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Abonent jest zobowiązany we wniosku oświadczyć, że podane w formularzach dane są poprawne i prawdziwe oraz że zostały podane według jego najlepszej wiedzy. Abonent odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub nie informowania Administratora o zmianie danych.
 2. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania danych w serwisie Administrator może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej podanych przez Abonenta.
 3. W przypadku zmiany regulaminu lub wysokości opłat Administrator kontaktować będzie się droga elektroniczną.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora lub na stronie internetowej tanionadmorze.pl/regulamin-serwisu.
 5. Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

Ta strona używa ciasteczek (Cookies). Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.
Tak, rozumiem.